Participatieve democratie is een burgerinitiatief om onze leiders ter verantwoording te roepen

Over ons

Sinds enkele jaren voelen we, in verschillende mate, een groeiende kloof tussen het officiële discours over onze kans om "in een democratie te leven" en de bedreigingen van deze democratie. Deze laatste beknotten onze vrijheid en onderdrukken onze collectieve keuzes. Democratie is kostbaar, en vanwege haar kwetsbaarheid moeten we hierover waken.

De vraag is, in hoeverre zijn de systemen representatief voor de stem van de burger.  In een democratie is de stem van de burger de belangrijkste stem. Het nemen van beslissingen, wat a priori wettelijk is door de verleende bevoegdheden van verkiezingen, wil niet zeggen dat die beslissingen ook altijd rechtmatig zijn.

Het oordeel van de peilingen is inderdaad geen blanco cheque waarmee regeringen alles kunnen beslissen. Hierbij lopen ze het risico om zowel de waarden als de belangen van het volk, die ze geacht worden te vertegenwoordigen, te ondermijnen. Zorgwekkender in het politieke leven is de overdracht van nationale bevoegdheden aan internationale organisaties. Zij worden beïnvloed door belangenconflicten, zelfs corruptie. Tevens manipuleren de media de burger, een fenomeen dat we overal waarnemen. Deze lijst is verre van volledig, maar zou ons moeten waarschuwen voor de aanhoudende aanvallen op het functioneren van onze democratie.

Het doel van ons initiatief is ruimte te bieden voor meningsuiting en reflectie over nationale of supranationale (ontwerp)regelgeving die doorgaans niet de krantenkoppen halen, maar die direct of indirect het leven van burgers en hun families beïnvloeden.

Waarin verschillen onze vragenlijsten?

Ze komen van gewone burgers die volledig vrij zijn van enige financiële of politieke binding.
Zij krijgen de mogelijkheid om de betreffende documenten te raadplegen
Ze vestigen de aandacht op concrete punten die de problemen van gezinnen aangaan, in plaats van zich te beperken tot algemene opvattingen.

Deze peilingen geven ons een indicatie van de legitimiteit van de genomen politieke beslissingen. Ze voeden onze eigen kritische kijk en kunnen nuttige hulpmiddelen zijn tijdens een gesprek met de verschillende actoren in het maatschappelijk veld. Ze moeten ook leiden tot ondervraging van de bevoegde autoriteiten en de pers, om de verschillende bronnen van informatie, meningen en maatregelen te herbekijken , om te weten of ze al dan niet in strijd zijn met de meningen van de bevolking.